Nieuws

Vastgestelde voorkeursvariant Duinpolderweg onbegrijpelijke keuze

Via een Nieuwsbrief van de Provincie Noord Holland van woensdag 27 juni jl. vernamen wij tot onze grote spijt het door Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland vastgestelde voorkeursalternatief voor een Duinpolderweg; de Middenvariant. 

Een wat GroenLinks betreft onbegrijpelijke keuze vanwege de impact op natuur en milieu. Wat ons betreft zaak om als gemeente Bloemendaal actie te ondernemen en een duidelijk signaal af te geven dat wij dit niet zullen accepteren. 

Onze vraag voor de eerstvolgende raadsvergadering aan het College zal zijn hoe zij van plan is te reageren naar beide provincies. Wordt vervolgd... 

Nieuw college, geen raadsakkoord

GroenLinks is één van de winnaars van de laatste gemeenteraadsverkiezingen en is de tweede partij van Bloemendaal geworden. Wij wilden graag een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen; geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar ook geen oppositie die zijn verantwoordelijkheid niet hoeft te nemen. In plaats daarvan besluitvorming per onderwerp. Hiermee wordt de oppositie niet 'monddood' gemaakt en moet het College veel meer dan nu zijn best doen om een meerderheid te krijgen voor uitvoering van plannen.

Lees verder

Minder werkdruk voor raadsleden

GroenLinks fractievoorzitter Martine Wierda heeft een brief geschreven aan het College van B & W en de Gemeenteraad waarin wordt gevraagd om met elkaar op korte termijn een plan uit te werken om de werkdruk voor de Raad te verminderen. Deze brief is door het merendeel van de Bloemendaaalse raadsleden ondertekend. 

Martine: "Raadswerk is geen betaalde baan, het is een nevenfunctie. Wij doen dit 'erbij', maar het kost in de praktijk veel meer tijd dan gewoon 'erbij'. Hier kiezen we natuurlijk zelf voor, maar we zijn er ook van overtuigd dat het anders kan, efficiënter."

 

 

Lees verder

GroenLinks tweede partij in Bloemendaal

"Wat een geweldig resultaat, drie zetels en op percentage de tweede partij van Bloemendaal. Met dank aan onze kiezers die voor een groen, duurzaam en sociaal Bloemendaal gaan." Aldus lijsttrekker Martine Wierda. 

"Tijdens de campagne hebben we een positief geluid laten horen en dat zullen we blijven doen. Samen met andere partijen en samen met onze inwoners moeten we aan de slag om Bloemendaal groen te houden, duurzamer te maken, het verkeer veiliger te krijgen en de betrokkenheid van onze inwoners bij de besluitvorming te verbeteren." 

Vernieuwing van de lokale democratie

Het vertrouwen in de politiek is laag. Inwoners voelen zich minder betrokken bij het bestuur van onze gemeente. Wat GroenLinks betreft is de lokale democratie aan vernieuwing toe. Want het moet anders. En het kan anders!

Maar hoe? 

Hieronder een aantal ideeen. Deze willen we de komende jaren, samen met u en samen met onze collega's in de raad, verder uitwerken. Input is van harte welkom!

Inwoners/ belanghebbenden nog meer dan nu vanaf het begin betrekken bij planvorming. Daarna pas besluitvorming.

Meer meningspeilingen, zoals recent over vuurwerk.

Stoppen met juridisering van politiek en bestuur

Spreekuren van college en ambtenaren in de dorpen (Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal)

Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar ook geen oppositie die zijn verantwoordelijkheid niet hoeft te nemen. In plaats daarvan een akkoord (met zoveel mogelijk partijen!) op hoofdlijnen. Verder stemmen per onderwerp. Hiermee wordt de oppositie niet 'monddood' gemaakt en moet het College veel meer dan nu zijn best doen om een meerderheid te krijgen voor uitvoering van plannen

Portefeuillehouder vernieuwing lokale democratie, die met inwoners en raad in overleg gaat over een plan hoe de democratie vernieuwd of verbeterd kan worden. En die de regie houdt bij de uitwerking van dit plan

Martine Wierda
Fractievoorzitter en lijsttrekker
GroenLinks Bloemendaal

Laat het groen in Bloemendaal onbebouwd

Lokale GroenLinks fracties in de Metropoolregio Amsterdam hebben op 11 maart j.l. een regionaal natuurpact ondertekend om het groen te beschermen tegen de bouwplannen van het kabinet. GroenLinks lijsttrekker Martine Wierda uit de gemeente Bloemendaal heeft het natuurpact mede ondertekend. Aanleiding is de oproep van minister Ollongren (D66) aan gemeentes om lef te tonen door ook te bouwen in het groen. Wierda noemt dit ‘eeuwig zonde, onnodig en ondoordacht ’. ‘Bouwen in het groen is kiezen voor de makkelijke weg. Er zijn veel betere alternatieven voorhanden. Met dit regionale natuurpact beschermen we ons kostbare groen en bieden we gezamenlijk weerstand tegen het gemakzuchtige bouwen in natuur’, aldus Wierda.

Lees verder