Wij zijn nog niet overbodig

Op donderdag 3 november j.l. werd in het Gemeentehuis in Bloemendaal de Begroting besproken door college en raad. Traditiegetrouw vinden dan ook de algemene beschouwingen plaats waarbij de poltieke partijen terugkijken maar ook een visie geven op de toekomst. Fractievoorzitter Martine Meuleman-Wiarda sprak namens GroenLinks de volgende woorden.

Wij zijn nog niet overbodig
GroenLinks kijkt terug op een goed jaar. Na een voorgaand jaar van bestuurlijke onrust hebben wij tot onze volle tevredenheid gewerkt aan een constructieve samenwerking in de raad en in de coalitie. Natuurlijk realiseren wij ons dat wij een kustgemeente zijn en dat daarom enige storm en ruis waarschijnlijk in onze genen zit. Maar wij zijn er trots op dat de focus afgelopen jaar weer lag op inhoud en beleid.

GroenLinks staat onder andere voor het streven naar duurzaamheid en een humaan beleid betreffende vluchtelingen. Wij zijn tevreden dat wij het afgelopen jaar op deze vlakken vooruitgang hebben geboekt. Zo is de opvang in Dennenheuvel voor ca 100 statushouders een voorbeeldproject voor veel collega-gemeentes. Dat dit onderwerp belangrijk is voor de Bloemendaalse burgers zagen we onlangs nog bij de grote opkomst op onze avond ‘Hoe ontvangen wij vluchtelingen’ met onder andere schrijver Rodaan Al Galidi. Het is nog te vroeg om Dennenheuvel als een succesproject in de geschiedenisboeken weg te zetten maar we zijn op de goede weg.

De wil om vluchtelingen op te nemen geeft ook de burgers in Bloemendaal de mogelijkheid om niet weg te lopen voor de grote problemen die zich afspelen in onze wereld. De tomeloze inzet van de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en Gastvrij Bloemendaal spreekt boekdelen wat dit betreft. Maar we zijn er nog niet, we moeten paraat blijven staan. Want de vraag kan altijd komen om meer vluchtelingen op te nemen in onze gemeente. GroenLinks loopt hier niet voor weg.

Groen is groei
Neveneffect van de komst van meer statushouders is dat het tekort aan sociale woningen weer meer op de kaart is komen te staan. Een onderwerp waar ons College hard mee bezig is om oplossingen voor te bedenken. Binnenkort zullen we als raad een aantal bouwlocaties voor sociale woningen bespreken. Ook het tekort aan woningen in het middensegment verdient wat GroenLinks betreft aandacht.

Kortom, woningbouw is prima, maar wij voelen altijd een spanning tussen groen en links wat dit betreft. GroenLinks zou het zonde vinden als het groen binnen onze gemeente plaats moet maken voor verregaande woningbouw. We helpen hiermee onze unique selling points om zeep. Mensen en bedrijven vestigen zich in Bloemendaal onder andere vanwege het vele groen en de nabijheid van strand en zee. Groen betekent ook groei. En groen is belangrijk voor de generaties na ons. Onze kinderen moeten de mogelijkheid blijven houden om in de nabijheid van huis en school te kunnen spelen in bossen, duinen en parken, op zoek naar avontuur en ruimte. Onze inzet betreffende de Landgoederennota en de Strandnota sluit hierbij naadloos aan.

Focus op zorg
GroenLinks kijkt met tevredenheid terug op de manier waarop de overgang van zorg van rijk naar gemeente is verlopen. Onze complimenten aan college en ambtenaren hiervoor. Een woud aan organisaties houdt zich in onze regio bezig met zorg en jeugdzorg. Het is een grote uitdaging om hier als gemeente vat op te krijgen. Wij zijn blij dat er weinig formele klachten binnenkomen via de reguliere kanalen en dat er een systeem is opgezet voor klanttevredenheidsonderzoeken, zowel kwantitatief al kwalitatief.

Maar GroenLinks realiseert zich ook dat de relatie klant/zorgaanbieder een afhankelijkheidssituatie creëert waarin het niet altijd gemakkelijk is kritiek te leveren. GroenLinks wil meer weten wat er zich afspeelt in het sociale domein en zal zeker de diverse onderzoeken blijven monitoren en naar wegen zoeken om meer inzicht te krijgen in de wereld van jeugdzorg en zorg in onze gemeente.

Dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor privacybescherming in de ICT vinden wij een goede zaak, zeker met alle gevoelige extra informatie uit de jeugdzorg waar de gemeente nu mee te maken heeft.  

Participatie
Met voldoening ziet GroenLinks dat Bloemendaal veel moeite doet om de burgers te betrekken bij de besluitvorming binnen de gemeente. GroenLinks houdt van mondige en kritische burgers die zich inzetten om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken. De aanpak van het projectplan Vitaal Vogelenzang, de website voor burgerinitiatieven Bloemendaal Samen en de klankbordgroepen bij verschillende bouwprojecten spreken ons daarom zeer aan. Maar GroenLinks constateert ook dat er nog veel inwoners zijn die totaal geen weet hebben over hoe de besluitvorming in hun gemeente verloopt. Graag blijven wij zoeken naar praktische mogelijkheden om in een vroeg stadium van de besluitvorming, onze inwoners te informeren en een kans te kunnen geven om mee te denken.  

Slot
Al met al vinden wij het nog te vroeg om onszelf op te heffen. GroenLinks is nog niet overbodig, helaas. Ook komend jaar zullen wij ons in de raad en binnen de coalitie met veel enthousiasme storten op de diverse onderwerpen en projecten die in onze mooie gemeente aan de orde zijn.

Natuurlijk is duurzaamheid een vast onderdeel van het DNA van onze partij. Wij zijn tevreden met het feit dat de gemeente dit onderwerp blijvend op de agenda heeft staan en burgers faciliteert bij het ontplooien van eigen initiatieven, zoals bijvoorbeeld Duurzaam Overveen.

Maar er zijn altijd zaken die beter kunnen. Zie de motie over windmolens op zee, waarvan we blij zijn dat ook D66 nu tot inkeer is gekomen. En de actuele discussie over de schadelijkheid van kunstgras. Bloemendaal kent een subsidie voor de aanleg van duurzame kunstgrasvelden. Onze voetbal kunstgrasvelden blijken, vanwege het gebruik van autobandkorrels, helemaal niet zo duurzaam of milieuvriendelijk als gedacht. Naar aanleiding hiervan dient GroenLinks een motie in. 

Een ander punt waar we het college graag op willen wijzen, en samen met de PvdA en D66 een motie over indienen, is de reconstructie van de Meerweg in Bennebroek. Er wordt een bedrag van 470.000 euro gevraagd om in de toekomst terugkerende schade aan asfalt te voorkomen. We zouden graag zien dat met zo’n dure reconstructie de veiligheid voor fietsers aanzienlijk wordt vergroot. Vergaande maatregelen om deze fietsveiligheid te verbeteren moedigen wij van harte aan. Vanwege het gebrek aan verkeersveiligheid van de Meerweg nemen fietsers doorgaans een alternatieve route in de naastgelegen wijk. Vanwege het drukke kruispunt bij de AH wordt deze alternatieve route eveneens als onveilig ervaren door met name ouders van schoolgaande kinderen. Wij zouden graag zien dat bij de reconstructie van de Meerweg alle opties en mogelijke maatregelen voor een veilige fietsroute in Bennebroek-oost in kaart worden gebracht.

GroenLinks kan instemmen met de begroting. Ook vinden we het belangrijk om mee te werken aan het verlagen van het schuldenniveau van onze gemeente, en daar passende voorstellen voor te steunen. Hierbij zal onze aandacht gericht zijn en blijven op de handhaving en verbetering van het groene en sociale karakter van onze gemeente Bloemendaal.