In de cie. Samenleving Bloemendaal 26-2-2020 (wordt vervolgd 5-3-2020) bleek hoe jammer het was dat het GrL-amendement van dec. jl. over statushouders-opvang geen meerderheid kreeg. Er bleek dat het College te weinig weinig ruimte en tijd is gegeven om de meest geschikte locaties te vinden.

Het plan dat er nu ligt had net even beter uitgewerkt moeten zijn en inwoners hadden eerder en beter betrokken kunnen worden. Daarmee had veel kritiek en weerstand (en ‘not in my backyard’-sentiment) voorkomen kunnen worden.

Wat nu helemaal niet helpt is dat de VVD, bij monde van dhr. Harder, de kritiek aanjaagt in plaats van met realistische oplossingen te komen. De VVD denkt dat bij de reguliere toewijzing nu statushouders woonruimte kan worden geboden (in 2020 zullen er 68 gehuisvest moeten worden), ten koste van andere urgente woningzoekers. In antwoord op interruptie van Shirley van Vliet zegt dhr. Harder dat de mensen die al lang op de wachtlijst staan “geluk” hebben dat ze een sociale woning aangeboden kregen in Bloemendaal (…)
Bloemendaal heeft tot 1-1-2021 om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichting om statushouders te huivesten. De oplossing die de VVD nu denkt te kunnen bieden zal denk ik niet of nauwelijks uitstelbereidheid bij de Provincie opleveren. En ik vermoed ik dat de VVD veel te optimistisch rekent: 1) de woonruimteverordening zal aangepast moeten worden; 2) niet alle 'mutaties' leiden dit jaar of de komende paar jaar tot [voor statushouders geschikt] woningaanbod; 3) aantallen gezinnen kan wel eens tegenvallen zodat er nog meer woningen voor statushouders nodig zijn dan college nu inschat.

Een raadsmeerderheid houdt hoop ik vast aan het plan om in 2020 voldoende noodwoningen realiseren. Om haalbaarheid optimaal te maken – en zo te voldoen aan de wet – heeft GroenLinks diverse aandachtspunten aan het College meegegeven (evt. af te dwingen via amendement in de raad van 12 maart a.s.):
- Betere ruimtelijke onderbouwing voor de tijdelijke bebouwing (mits voor <10jr kan 'buitenplans' veel, maar hoe langer 'tijdelijk' is, des te zwaarder de motiveringseisen zijn; als ‘kruimelgeval’ kan een vergunning verleend worden, als de tijdelijke bebouwing niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en als bij de vergunningverlening het zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:2 Awb) en het motiveringsbeginsel (art. 3:46 Awb) wordt toegepast.
- Minder noodwoningen op de voorgestelde locaties; dat is zowel goed voor integratie als voor acceptatie en ruimtelijke kwaliteit. bv. Op de Zomerzorgerlaan is gestapelde bouw ruimtelijk niet passend en ook de duur zou beperkt kunnen worden(6 i.p.v. 10 jaar bv.) en
- Keuze van nog 1 of 2 voor noodwoningen voor te bereiden locaties (voorstellen zijn bekend).
- Duidelijker bekendmaking aan en waar nog mogelijk participatie van inwoners.

Overigens hebben GrL en de PvdA een beroep op het Bloemendaals college gedaan om nu serieus werk te maken van ontwikkeling van enkele kleine locaties voor definitieve sociale woningen en daarbij ervoor te waken dat de noodoplossingen te veel in de weg staan van definitieve oplossingen.

Richard Kruijswijk
Fractie-voorzitter GroenLinks Bloemendaal