Standpunt GroenLinks kavelpaspoort Elswouthoek

Op donderdag 23 maart stond in de Commissie Grondgebied het zogenaamde kavelpaspoort betreffende Elswouthoek op de agenda. Fractievoorzitter Martine Meuleman verwoordde het standpunt van GroenLinks Bloemendaal als volgt.

De afgelopen jaren is er veel over EWH geschreven en gepraat, maar voor het eerst nu in deze raadsperiode ligt er een plan voor, een z.g. kavelpaspoort, met wat GroenLinks betreft dus ook een zuivere discussie over ruimtelijke ordening. We vinden het een goede zaak dat het college dit voorlegt aan de raad, om eindelijk helderheid te krijgen over de vraag of op het landgoed EWH wel of geen woning mag worden gebouwd als vervanging voor het wonen in de monumentale dienstwoningen.

Zoals bij elke bouwaanvraag aan ons als raad de taak om te kijken of zo'n aanvraag past binnen het ruimtelijke beleid dat we met zijn allen hebben afgesproken. Noodzakelijk en gewenst beleid om onze mooie groene omgeving te beschermen. Vanwege de ligging van dit landgoed tegen de duinrand en als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur moeten we hier heel zorgvuldig naar kijken.

Recent hebben we als raad de nota landgoederen vastgesteld. Een nota die als doel heeft om onze landgoederen te behouden. Een ander belangrijk beleidskader is onze structuurvisie, waarin we als raad hebben vastgelegd dat nieuwe bebouwing op landgoederen ongewenst is.

Kenmerkend voor landgoederen, zo kunnen we lezen in nota en structuurvisie, is de hiërarchie tussen hoofdhuis, bijgebouwen, natuur en parklandschap. Waarbij de bijgebouwen stedenbouwkundig en functioneel ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. Een schuur, een stal, een dienstwoning, deze zijn functioneel ondergeschikt aan het landhuis. Het toevoegen van nieuwe bebouwing op landgoederen tast in veel gevallen deze hiërarchie aan en wordt daarom als een ongewenste ontwikkeling aangemerkt, aldus beide nota’s.

Voorliggend plan, voor het wisselen van de woonfunctie van de monumentale dienstwoningen naar de huidige vervallen schuur, en de bouw van een nieuwe woning aldaar, vindt GroenLinks dan ook een ongewenste ontwikkeling. Hiermee haal je naar onze mening de cultuurhistorische eenheid en hiërarchie van landhuis, bijgebouwen, tuin en natuur weg.

Naast de bouw van een huis is er een wens voor de bouw van een dierenverblijf van 150 m2. In het plan komt deze ten noorden van de voormalige dienstwoningen, in het gebied wat officieel is aangeduid als Natuur Netwerk Nederland. Het verlies aan oppervlakte van dit beschermd natuurgebied wordt gecompenseerd aan de zuidkant van het plangebied.

Als GroenLinks zijn we dol op dieren, we zijn ook niet tegen de bouw van een stal, een stal hoort op een landgoed, maar het verplaatsen van natuur voor zo’n stal lijkt misschien wel wat ver te gaan. Wellicht is er een geschikter locatie. Dit soort plannen laten we echter graag beoordelen door instanties die hier meer verstand van hebben dan wij. Daarbij vragen wij ons wel af of 150m2 dierenverblijf en 100m2 schuur wel passend is op dit landgoed? Het zijn wel erg veel vierkante meters.

Ook vragen wij ons, in lijn met de opmerking daarover gemaakt door Ons Bloemendaal, af of de monumentale dienstwoningen wel zo geschikt zijn als materiaalberging. Maar ook dat zal, als het al zover komt, ongetwijfeld blijken uit nader onderzoek.

Kernpunt voor GroenLinks is dat wij de beoogde functiewisseling en nieuwbouw van een woning op dit landgoed onwenselijk vinden. Een stal en een dienstwoning horen bij een landgoed, deze zijn onderdeel van die eenheid met landhuis en landschap. Een nieuwbouwwoning niet.

We hebben hier duidelijk te maken met een spanningsveld tussen de wensen van de bewoners en de cultuurhistorische en natuurwaarden van het landgoed. Landgoederen zijn kwetsbare monumenten waar we zuinig op moeten zijn, zodat ook toekomstige generaties hier nog lang van kunnen genieten. Om die reden kan GroenLinks helaas niet instemmen met voorliggend plan.