Bij de begrotingsbehandeling was GroenLinks verreweg de partij met de meeste ideeën en voorstellen. Constructief, want wij zijn niet voor oppositie-om-de-oppositie.
Een pittig debat -- prima, maar uiteraard altijd op basis van argumenten, feiten en respect.

Veel van onze voorstellen zijn ook aangenomen, waar onder m.b.t.:
- bekijken en in regio aankaarten van heropening van Station Vogelenzang-Bennebroek;
- meer aandacht voor groen i.p.v. grijs (tegels);
- tempo in en afronden van participatie herontwikkeling Bispinckpark/Landje van v. Riessen.

Zorgpunt in Bloemendaal blijft het traag oppakken en doorzetten van projecten – vooral met sociale woningbouw. Is het politieke wil of, zoals het college zegt “gebrek aan ambtelijke capaciteit”?

Eén van de helaas net niet aangenomen voorstellen (met 8-9 verworpen) was ons samen met PvdA en D66 ingediende voorstel om niet te bezuinigen op extra geld voor het basisonderwijs– o.a. voor gymlessen. De gemeentelijke bijdrage aan onderwijs gaat zich nu beperken tot huisvesting. Vanwege de 40% ‘buitenleerlingen’ in het basisonderwijs, levert dat overigens een flinke financiële druk op Bloemendaal (want deze leerlingen worden door het Rijk niet meegeteld ter bekostiging onderwijshuisvesting); terecht is dit probleem aangekaart bij het Ministerie en heeft de raad aangedrongen op overleg met het onderwijsbesturen hierover.

In de beschouwingen legden we accent op bescherming van de structuur van het mooie groene gemeente. Bloemendaal is wat ons betreft geen eiland in de MRA, wel een breed gewaardeerde oase. Waarbij oog is voor “behoud door ontwikkeling”.

Geciteerd werd uit “Proeve ener streekgeschiedenis” van Pier Hoekstra (1947!):
“Uitsluitend vasthouden van het historisch gewordene, met heimwee terugzien naar het verleden – hoezeer er vaak reden voor is – biedt aan Bloemendaal geen levenskracht voor heden en toekomst. (…) Maar “haar ruimte voor bouwterrein is nog slechts beperkt; een verdere uitbreiding zou al gauw ten koste gaan van vroegere voorbeeldige aanleg of van ongerept gebleven natuurschoon, dankzij vaak irriterende afrastering of prikkeldraad. In de bewaring van haar karakter als villastreek aan de rand van een ongerept te houden duingebied ligt haar grote taak en dit in een nieuwe zin, nl. in het algemeen belang van de gehele streek.”

Gewezen werd op het belang van verkeersmaatregelen en investeren in openbaar vervoer.

Gewezen werd op het belang van goed financieel beleid. Maar op overschrijden van de – terecht in de nota Financieel duurzaam houdbaar Bloemenaal gestelde max. schuld (40 mln euro) is uiteindelijk ondergeschikt aan het bijdragen aan de oplossing van grote problemen zoals de snelle klimaatverandering en – niet los daarvan – het verschralen van biodiversiteit met risico van het omvallen van eco-systemen, met alle – ook economische – schade van dien.

Het College van Bloemendaal heeft er op gewezen dat de zelfstandigheid van de gemeente in gevaar kan komen bij aanhoudende tekorten in het sociaal domein. GroenLinks relativeerde dat:
- Tekorten ontstaan nu vrnl., maar niet alleen door problemen in het sociaal domein;
- De zelfstandigheid van Bloemendaal komt echt niet alleen in gevaar door puur financiële problemen en
- Landelijk ziet men dat bij veel gemeenten nu het water aan de lippen staat, en wij verwachten wat extra gelden van het Rijk.

Maar hoop op veel meer geld van het Rijk mogen we niet hebben:
1. Zolang de VVD – de partij van de kleinere overheid – in het kabinet zit, lijkt extra geld voor het doorzetten van de transformatie, voor meer preventie en het voorkomen van de Jeugdzorgwachtlijsten zeer twijfelachtig. En bovendien:
2. Als er nieuwe maatstaven voor uitkeringen uit het Gemeentefonds komen, dan zou extra geld wel eens vooral terecht kunnen komen bij gemeenten met grotere problemen dan Bloemendaal (gemeenten met grote achterstandswijken en voor het land belangrijke en toeristische functies).