Uitgelicht

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022 

Het verkiezingsprogramma  2018-2022 van GroenLinks barst van de ambitie om Bloemendaal groener, duurzamer en zorgzamer te maken.

Hieronder onze hoofdpunten, het volledige programma kun je hiernaast als download vinden.

1. Bloemendaal Duurzaam

Bloemendaal is één van de meest duurzame gemeenten van Nederland (nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2017), mede dankzij GroenLinks. Maar we zijn er nog niet! Om de doe­len van het Klimaatakkoord van Parijs te halen moet er nog veel gebeuren. GroenLinks wil hier werk van maken, samen met u, met maatschappelijke organisa­ties, met regiogemeentes en met ondernemers. Voor de toekomst van onze kinderen... de tijd dringt!

• Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid faciliteren en stimuleren

• Goed geïsoleerde, energiezui­nige woningen, bedrijven en scholen

• Nieuwe bebouwing aardgas­loos en een stimuleringsrege­ling voor het gasvrij maken van bestaande woningen

• Betere afvalscheiding, ook in de openbare ruimte

• Meer zonnepanelen in openbare ruimtes, zoals parkeerterreinen

• Minder stenen, meer groen

• Een speciale duurzaamheid­sambtenaar voor alle beleid­sterreinen

• Meer laadpalen voor elektri­sche auto’s en een waterstof pompstation

2. Bloemendaal Groen

Onze gemeente is een groene oase in de Randstad en dat moet zo blijven. Het strand, de duinen, de bossen en de vele soorten die­ren verdienen blijvende aandacht en bescherming.

• Duinen, strand, bossen en groene landschappen open en groen houden. Dus geen nieuwe bebouwing

• Alleen uitbreiding van sport­velden als dit geen schade geeft aan landschap en natuur

• Minder maaien van bermen ter bescherming van vlinders en bijen

• Geen Formule-1 in Zandvoort

• Behoud en uitbreiding van openbare groene speelplekken in de dorpskernen

3. Verkeer schoon en veilig

GroenLinks geeft voorrang aan schoon vervoer zoals de fiets, de voetganger en elektrisch open­baar vervoer. Daarnaast willen wij de gemeente verder verkeers­veilig maken.

• Geen Duinpolderweg langs Bennebroek en Vogelenzang. Wel een evenwichtige oplossing voor het vele verkeer door onze dorpskernen, met verschillende vormen van vervoer

• Onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van openbaar vervoer in samenwerking met de regio

• Bij wegreconstructies en aanleg van fietspaden aandacht voor de opkomst van de elektrische fiets

• Meer voetgangersoversteek­plaatsen voorzien van LED signaallampjes

• Meer snelheid-remmende maatregelen op gevaarlijke wegen in onze gemeente

4. Samen met inwoners

De gemeente is er voor haar inwoners. Besluitvorming moet dan ook plaatsvinden samen met inwoners.

• Buurtbewoners worden vanaf het begin actief betrokken bij veranderingen in hun omgeving

• Een gemeentelijk spreekuur in elke dorpskern

• Meer meningspeilingen vooraf­gaand aan belangrijke besluit­vorming

5. Divers woningaanbod

In Bloemendaal is behoefte aan een meer divers woningaanbod, met meer sociale huurwoningen, meer betaalbare woningen in het middensegment en mogelijk alternatieve woonvormen.

• Afspraken met woningcorpo­raties en ontwikkelaars om woningen in het lage èn mid­densegment te realiseren

• Aanpassing van de bestaande afkoopregeling die de bouw en realisatie hiervan belemmert

6. Bereikbare (Jeugd) Zorg

Mensen die ziek worden, of op een andere manier zorg nodig hebben, zijn vaak aangewezen op de gemeente. GroenLinks wil dat mensen die dat nodig hebben snel goede zorg en pas­sende hulpmiddelen krijgen en niet vastlopen in bureaucratie. Daartoe zal de informatievoor­ziening en klachtenregeling voor cliënten moeten worden verbeterd. Bij de jeugdzorg moeten maatwerk en snelheid voorop staan: wachtlijsten zijn onacceptabel.

• Voor cliënten en hun naasten een vast aanspreekpunt vanuit de gemeente

• Meer samenwerking tussen de verschillende zorg organisaties (incl. huisartsen)

• Meer regie vanuit de gemeente(n) in de wirwar aan organisaties in de jeugdzorg

• Minder administratieve lasten voor zorgvragers en zorgver­leners