GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar in een coalitie met de VVD en D66 onderdeel uitgemaakt van het bestuur in de gemeente Bloemendaal. Zowel met coalitie- als oppositiepartijen hebben we veel bereikt waar GroenLinks trots op is Een negatief imago van Bloemendaal vanwege bestuurlijke incidenten in het verleden, buigen wij, samen met andere partijen, langzaam maar zeker om tot een positief beeld. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een gemeente die goed functioneert en duidelijk communiceert.

Daarbij kon onze gemeente uitgroeien tot de meest duurzame gemeente van Noord-Holland, werd de opvang van statushouders op Dennenheuvel een landelijk voorbeeld voor andere gemeenten en zijn veel fietspaden in onze gemeente veiliger geworden.

Dit willen we niet weggeven en…. er is nog genoeg te doen. GroenLinks houdt haar idealen en wil haar werk, samen met alle inwoners van de gemeente Bloemendaal, graag voortzetten in de komende vier jaar!

GROEN

Bloemendaal groen

Onze gemeente is een groene oase in de Randstad en dat moet zo blijven. Ons strand, onze duinen, bossen en de vele soorten dieren verdienen blijvende aandacht en bescherming. GroenLinks staat voor bescherming van deze landschaps- en natuurwaarden en ook voor behoud van ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed.

GroenLinks wil

● Onze duinen, strand, bossen en groene landschappen open en groen houden. Dus geen nieuwe bebouwing

● Alleen uitbreiding van sportvelden als dit geen schade geeft aan landschap en natuur

● Verwijderen van kunstgras met schadelijk rubbergranulaat

● Verder terugdringen van het maaien van bermen ter bescherming van vlinders en bijen

● Doorgaan met gifloze onkruidbestrijding

 

● Behoud en uitbreiding van openbare groene speelplekken in de dorpskernen

● Geen Formule-1 in Zandvoort

 

Wat is er bereikt?

● De gemeente is minder gaan maaien. De meeste bermen en stroken in de openbare ruimte worden nu 2 x per jaar gemaaid (i.p.v. 5x)

Al vanaf 2015 is de onkruidbestrijding 100% gifloos

Minder en minder massale strandfeesten in Bloemendaal aan Zee vanaf 2018

● Een aantal bouwplannen die de ruimtelijke kwaliteit zouden aantasten is tegengehouden en/of aangepast

 

Bloemendaal duurzaam

Bloemendaal is volgens de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2017 de meest duurzame gemeente van Noord-Holland. Landelijk gezien staat Bloemendaal op de 5e plaats. Dat is heel mooi, maar om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen moet er nog veel gebeuren. GroenLinks wil samen met inwoners, organisaties en ondernemers Bloemendaal nog duurzamer maken. Investeringen in duurzaamheid betalen zich uiteindelijk terug, ook financieel gezien.

Het klimaat verandert en dat stelt hogere eisen aan het waterbeheer. Nederland krijgt te maken met grotere hoeveelheden neerslag in korte tijd, waarbij het water moet worden opgevangen omdat de riolen het vele water niet aankunnen. Ook krijgen we te maken met langere perioden van droogte, waarbij het juist wenselijk is om water in opslag te hebben voor ons groen en voor het blussen van branden. Dit wordt een zorg voor de gemeente en voor de inwoners. GroenLinks wil in de komende raadsperiode voorstellen doen om de verstening van tuinen en openbare ruimte tegen te gaan en om water af te voeren en op te slaan.

 

GroenLinks wil

Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid faciliteren en stimuleren

Inzetten op een betere isolatie van woningen

Nieuwe bebouwing aardgasloos en een stimuleringsregeling voor het gasvrij maken van bestaande woningen

● Energiezuinige maatregelen voor woningeigenaren, corporaties, bedrijven en scholen stimuleren

● De gemeentelijke organisatie, inclusief gemeentelijke gebouwen en scholen, uiterlijk in 2030 klimaatneutraal

● Het ontmoedigen van verstening van tuinen en onze openbare ruimte en een toekomstbestendig waterbeheer

Zonnepanelen boven parkeerplaatsen op grote parkeerterreinen

Gemeentelijke belastingen differentiëren naar energielabel: hoe energiezuiniger de woning, des te lager de OZB

● De hele gemeente aanwijzen als vuurwerkvrije zone en inzetten op strenge handhaving

● Bloemendaal moet de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar uiterlijk in 2020 gaan halen. Voor 2025 is het doel 30 kilo restafval per inwoner per jaar

● Afvalscheiding in openbare ruimtes, zoals strand en evenemententerreinen

● Afvalscheidingsverplichting voor scholen, bedrijven en winkels

● Geen verzet tegen windmolens op zee

● In openbare ruimtes alleen nog energiezuinige LED-verlichting

● Bloemendaal krijgt een speciale duurzaamheidsambtenaar die alle ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid op de voet volgt en er voor zorgt dat deze wordt verwerkt in gemeentelijk beleid. Deze ambtenaar krijgt een coördinerende rol over alle betrokken beleidsterreinen heen

● In alle raadsvoorstellen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en milieu wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen

 

Wat is er bereikt?

● Samen met inwoners en ondernemers zijn er plannen bedacht om de afvalscheiding te verbeteren. Het tariefverschil tussen kleine afvalbakken (weinig restafval) en grote bakken (veel restafval) is vergroot. Ook vindt nascheiding plaats om zo min mogelijk te verbranden. Plannen voor betere inzameling van o.a. elektronisch afval zijn in voorbereiding

● Bij openbare verlichting een geleidelijke vervanging van alle lampen/armaturen door zuinige en ’s nachts gedimde LED-verlichting

Samenwerken met initiatiefnemers/projectontwikkelaars doen wij alleen nog als deze aardgasloos bouwen en meewerken aan energie besparende maatregelen

De gemeente heeft in 2017 het Convenant Maatschappelijk Verantwoord Inkopen getekend en houdt bij alle inkoopbeslissingen rekening met duurzaamheid

● In alle dorpskernen zijn bijeenkomsten gehouden over energiebesparing

● Projecten op scholen over duurzaamheid worden ondersteund

● Energiebesparings subsidie-/investeringsregelingen worden ondersteund

● Onderzoek naar hoe het beste een korting op bouwleges kan worden gegeven bij een bouwplan dat een betere energieprestatie levert dan wettelijk verplicht

 

Verkeer: schoon en veilig

GroenLinks Bloemendaal wil voorrang geven aan schoon vervoer zoals de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer. Wij zien dat het traditionele autoverkeer in een overvolle Randstad geen oplossingen biedt voor snelle verplaatsingen. Bovendien willen wij de gemeente Bloemendaal verkeersveiliger maken.

Groenlinks wil

● Geen Duinpolderweg langs Bennebroek en Vogelenzang. Wel lokale oplossingen voor het vele verkeer door onze dorpskernen. Hierbij dient een evenwichtige oplossing gevonden te worden met verschillende vormen van vervoer, waarbij natuur, landschap en milieu gespaard blijven

● Bij wegreconstructies en aanleg van fietspaden aandacht voor de opkomst van de elektrische fiets

● Meer verkeersremmende maatregelen op gevaarlijke wegen in onze gemeente

● Meer voetgangersoversteekplaatsen voorzien van LED signaallampjes

● Afspraken met de provincie Noord Holland over verbetering van het openbaar vervoer in onze regio

● Onderzoek naar de mogelijkheid voor heropening van NS-station

Bennebroek/Vogelenzang

● Een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding met het strand

 

Wat is er bereikt?

● De Vogelenzangseweg, de Brederodelaan, de Meerweg en de Zandvoorterweg zijn, of worden, door reconstructie veiliger voor fietsers en voetgangers

● Op veel plekken kunnen voetgangers veiliger oversteken, onder andere dankzij LEDsignaallampjes in de weg

● Parkeerplaatsen voor deelauto’s en elektrische auto’s krijgen voorrang

● Buslijn 9 van Hillegom via Vogelenzang en Bennebroek naar Heemstede is in dienst genomen en de buurtbus Overveen-Bloemendaal-Santpoort-Haarlem blijft bestaan(dankzij de provincie Noord-Holland).

 

SAMEN

GroenLinks wil blijven samenwerken met inwoners, met buurgemeenten en met de andere fracties in de gemeenteraad. Wij hebben ons de afgelopen jaren constructief opgesteld en zullen dat blijven doen. Alleen samen kunnen we iets bereiken. De kennis van onze inwoners en samenwerking met onze partners in de regio is hierbij onontbeerlijk.

 

Inspraak en participatie

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Daarom geven wij ruimte aan inwoners om hun omgeving groener, mooier en schoner te maken. Daarom geven wij vertrouwen aan de professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ook ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf. Wij geloven in de participatie van onze inwoners en belanghebbenden in het politieke proces. Wij zien veel mogelijkheden om, meer dan nu, vanuit de dorpskernen te werken.

GroenLinks wil

● Meer meningspeilingen voorafgaand aan belangrijke besluitvorming

● Een gemeentelijk spreekuur (met wethouders en/of ambtenaren) in de verschillende dorpskernen. Bij een positieve evaluatie van de aan te stellen dorpscoördinator in Vogelenzang, dit uitbreiden naar de andere dorpskernen

● Buurtbewoners worden vanaf het begin betrokken bij grote of kleine veranderingen in hun wijk. Hierbij moet gedacht worden aan bouw- en groenprojecten of aan herinrichting van de wijk. Eventueel krijgen bewoners financiële en/of andere middelen om een eigen plan te ontwikkelen

● Het actief betrekken van zorgverleners, zorgontvangers, mantelzorgers, de WMO raad en andere betrokkenen bij besluitvorming in het Sociaal Domein

● Regionale samenwerking versterken

 

Wat is er bereikt?

● Verschillende meningspeilingen zijn er geweest (afvalscheiding, vuurwerk, wel of niet verplaatsing van de Albert Heijn in Bennebroek)

● Bij steeds meer projecten wordt de actieve betrokkenheid van omwonenden beter geregeld (zoals klankbordgroepen GGZ inGeest en Vijverwegkerk, het project Vitaal

Vogelenzang, Bispinckpark, Brouwerskolkpark, renovaties van groenstroken en vijvers)

 

Wonen

In Bloemendaal is behoefte aan een meer divers woningaanbod, met meer betaalbare woningen in het sociale en middeldure segment. Met name voor de groep met een middeninkomen is er in Bloemendaal nauwelijks passende woonruimte te vinden. Een groter aanbod in het middensegment zal ook de doorstroom uit het sociale segment bevorderen, wat kan helpen bij het verkorten van de veel te lange wachtlijsten voor sociale huur.

GroenLinks signaleert ook een groeiende behoefte aan alternatieve woonvormen, die bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door collectief particulier opdrachtgeverschap. Daarbij zullen woningen duurzaam levensloopbestendig gebouwd moeten worden om mensen langer thuis te kunnen laten wonen.

GroenLinks wil

● Bij nieuwbouwprojecten minimaal ⅓ van de woningen in het sociale segment en ⅓ in het middensegment laten bouwen

● Afschaffing van de bestaande afkoopregeling voor het niet hoeven bouwen van woningen in de sociale sector

● Bouwen alleen in bebouwd gebied, open groene ruimtes open en groen houden

Onderzoek naar realisatie van alternatieve woonvormen ● Voor alle kinderen groene speelplaatsen

 

Wat is er bereikt?

● Bij bouwprojecten is ⅓ van de woningen in Bloemendaal gerealiseerd in het sociale segment

● Voor woningcorporaties is het moeilijker geworden om woningen te verkopen en daarmee te onttrekken uit het sociale segment

Er zijn enkele kansrijke locaties voor sociale woningbouw in de gemeente vastgesteld en realisatieprojecten zijn gestart

 

Opvang van vluchtelingen en statushouders

Onze gemeente Bloemendaal is een gastvrije gemeente. Wanneer elders in de wereld mensen door oorlogsgeweld of honger op de vlucht zijn heeft Bloemendaal de morele plicht om deze mensen op te vangen. Maar wij menen ook dat statushouders en asielzoekers het sociale en economische leven in Bloemendaal verrijken. Voor een goede integratie in onze samenleving is het van belang dat de maatschappelijke begeleiding goed is georganiseerd. De gemeente dient de verschillende organisaties die hierin een rol hebben te faciliteren, samenwerking te stimuleren en waar nodig de regie te pakken.

GroenLinks wil

● Integratie en participatie van statushouders (en asielzoekers) gericht op maatwerk, een talentgerichte benadering, en het vinden van passend (vrijwilligers)werk

● Een goed functionerende maatschappelijke begeleiding gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

● Samenwerking tussen de verschillende organisaties stimuleren en waar nodig de regie pakken

 

Wat is er bereikt

● Opvang statushouders Dennenheuvel succesvol dankzij o.a. de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk, Gastvrij Bloemendaal en begeleiding door de gemeente

 

ZORG & INKOMEN

 

Mensen die ziek worden of op een andere manier zorg nodig hebben zijn dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in belangrijke mate aangewezen op de gemeente. Het streven is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. GroenLinks wil vooral dat zorgbehoevenden zoveel mogelijk de regie in eigen hand houden. Wij stimuleren daarom mantelzorg en de eigen verantwoordelijkheid, waar nodig ondersteund door professionals. GroenLinks wil dat mensen die dat nodig hebben snel goede zorg en passende hulpmiddelen krijgen en niet vastlopen in bureaucratie. Daartoe zal de informatievoorziening en klachtenregeling voor clienten moeten worden verbeterd.

 

GroenLinks wil bijzondere aandacht voor jeugdzorg en passend onderwijs. Hierbij moeten maatwerk en snelheid voorop staan: wachtlijsten zijn onacceptabel. De gemeente moet intensief samenwerken met de vele jeugdzorginstellingen in de regio, met huisartsen en met scholen, om problemen vroegtijdig te kunnen signaleren. Hierbij moeten bureaucratie en regeldruk voor de zorginstellingen worden verminderd.

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te hebben een steentje bij te dragen aan de samenleving. Wij willen dat iedereen kan meedoen en er bij hoort, ook de mensen met weinig inkomen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk.

Groenlinks wil

● Voor clienten en hun naasten een vast aanspreekpunt en zorgcoordinator vanuit de gemeente

● Regie en doorzettingsmacht vanuit de gemeente in de wirwar aan organisaties in de jeugdzorg

● Een goede samenwerking met regiogemeentes in het sociaal domein

● Een betere samenwerking met huisartsen, onder meer middels een praktijkondersteuner jeugd, om psychische ondersteuning laagdrempelig aan te bieden en onnodig doorverwijzen naar zwaardere hulp te voorkomen

Administratieve lasten verminderen, voor zorgvragers en zorgverleners

● Een meer actieve rol voor de WMO adviesraad sociaal domein

● Sport- en cultuursubsidie voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimum inkomen

● Deelname aan landelijke pilots voor een basisinkomen

Gemeente en bedrijven spreken zinvol nieuw werk af (bv. in afvalverwerking of groenonderhoud) waarin ook mensen met een beperking werk en werkplezier hebben

 

Wat is er bereikt

● Van de website Bloemendaalsamen.nl wordt in toenemende mate gebruik gemaakt

● Zinvol (vrijwilligers)werk voor mensen die niet aan een volledig betaalde baan kunnen komen; meer maatwerk

Betaald werk met steun gemeente (onder andere via Paswerk en Meerlanden voor mensen die hulp nodig hebben bij het [gaan] werken)

● Uitbreiding minimabeleid, met name gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen

Duidelijker taal in brieven en formulieren gemeente

 

Financieel slim en duurzaam

GroenLinks wil duurzaam financieel beleid. Alle investeringen worden kritisch beoordeeld op financiële en maatschappelijke voorwaarden. Belastinginning kan goedkoper en door efficiencytoename kunnen ook tarieven lager. Een eventuele verhoging van de OZB ziet GroenLinks als een uiterst middel. OZB verlagen is niet aan de orde, niet alleen omdat we de dienstverlening op peil willen houden, maar ook omdat nieuwe investeringen rond energie en opvangen van wateroverlast nodig zijn.

Wat is er bereikt

● Een beleid voor het terugdringen van schuld van de gemeente

Langjarig geen OZB-verhoging (anders dan de trend)

● Efficiënter èn effectiever werkende en lerende gemeente

● In plannen wordt niet alleen rekening gehouden met de financiële gevolgen op korte termijn, maar ook met die op langere termijn