Eindelijk belangrijke stap op weg naar vlot-trekken Elswoutshoekdossier.

In de gemeenteraad van Bloemendaal is een motie aangenomen op basis waarvan het College – met hulp van een externe bemiddelaar (let op het wordt een zwaargewicht!) – nu snel medewerking kan gaan verlenen aan vernieuwingsplannen voor het prachtige landgoed Elswoutshoek, inclusief een tweede woning.

 

Landgoederen zijn bij uitstek zichtbare schakels tussen verleden en toekomst. Landgoederen zijn een soort van monumenten die bescherming door de overheid verdienen.

Wellicht in sterkere mate dan bij gebouwen geldt voor landgoederen dat de bescherming inhoudt dat binnen grenzen ook ruimte wordt gegeven voor vernieuwingen. Omdat inzichten en inkomsten en de kosten van een landgoed veranderen met de tijd. Behoud door vernieuwing. Als die vernieuwingen inhouden dat er meer of op andere plekken bebouwing zou moeten plaatsvinden, dan wordt het lastig. En dat werd het als het gaat om Elswoutshoek, toegespitst op de vraag of (en zo ja waar) er een tweede woning zou kunnen komen, of landschapswaarden maar ook natuurwaarden waarmee behouden zouden kunnen worden.

In de gemeenteraad van Bloemendaal is op 19-12-2012 een motie aangenomen op basis waarvan het College – met hulp van een externe bemiddelaar (let op het wordt een zwaargewicht!) – nu snel medewerking kan gaan verlenen aan vernieuwingsplannen voor het prachtige landgoed Elswoutshoek, inclusief een tweede woning. Het landgoed verdient revitalisering en behoud. Tot nu toe is dat door verschillende omstandigheden, waar onder een volgens GroenLinks wat star en rigide opererende Wethouder, niet gebeurd. Er wordt al een paar jaar mis-gecommuniceerd. En een principe-aanvraag voor een woonhuis met gebrekkige argumentatie afgewezen, zie rapport Schuttenbeld: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/zoeken/2012083616

De motie is opgesteld door verschillende partijen en niet in de laatste plaats door GroenLinks. De VVD is daarbij verder gegaan in het tegemoetkoming aan de Elswoutshoekeigenaren dan dat ik had gedacht. GroenLinks en D66 zijn uiteindelijk akkoord gegaan met uitgangspunten die niet helemaal scherp en consistent zijn, maar voldoende basis bieden om nu plannen in samenhang te concretiseren.

Overweging in de motie is onder meer dat alleen vanuit hernieuwde samenwerking tussen initiatiefnemers en gemeente een maatwerk oplossing bereikt kan worden. Het College wordt in de motie verzocht om o.a. de onderstaande kaders te gebruiken bij het zoeken naar een oplossing:

* De instandhouding van de twee kleine dienstwoningen Elswoutlaan 4 en 6 is belangrijk vanwege hun status als (rijks)monument; maar deze woningen zijn door plaats en omvang minder geschikt voor een woonfunctie; maar

* in de Noord-Oosthoek van het Landgoed – bijvoorbeeld naast of nabij de betreffende dienstwoningen - zou wel een moderne gezinswoning gerealiseerd kunnen worden, o.a. op voorwaarde dat er ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt;

* in of nabij de dienstwoningen kan berg- en eventueel stalruimte worden gerealiseerd ten behoeve van beheer van het landgoed.

 

De raad heeft aangedrongen op snelheid nu. We verwachten dat beperkte aanpassingen van het bestemmingsplan nodig zijn. Dan is de raad weer aan zet.

Voor GroenLinks blijft niet alleen landschap en natuur een belangrijk aandachtspunt, maar ook hoe de gemeente reageert op en omgaat met initiatiefrijke aanvragers en met aanvragen die een brede en samenhangende beoordeling vergen.